Politika kvality

Politika kvality

Centrum sociálnych služieb - LÚČ, je špecializované zariadenie určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä iná nešpecifikovaná duševná porucha a iná telesná a neurologická porucha.

Vedenie organizácie si uvedomuje rastúce požiadavky spoločnosti na kvalitu poskytovaných služieb.

Pre naplnenie týchto požiadaviek máme zavedený systém manažérstva kvality a vedením je vyhlásená táto

      

P O L I T I K A    K V A L I T Y

       

ktorá je presadzovaná prostredníctvom zásad v nasledujúcich oblastiach:

 

Prijímatelia sociálnych služieb a zainteresované osoby
Všetky činnosti vykonávame v súlade s požiadavkami klientov, náš prístup je založený na dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd fyzických osôb v predzmluvných vzťahoch ako aj samotných prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje sociálna služba a ich rodinných príslušníkov v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby


Profesionálny prístup
Povinnosti fyzickým osobám v predzmluvných vzťahoch, klientom a ich rodinným príslušníkom sa ukladajú len v zmysle platných príslušných ustanovení zákonov alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Tejto zásade sa podriaďujú zmluvné vzťahy ako aj interné smernice organizácie zaväzujúce účastníka právneho vzťahu pri poskytovaní sociálnych služieb.


Vízie a ciele
Cieľom našej organizácie je vytvoriť bezpečné a harmonické prostredie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby. Vychádzame z princípu, že záujem o sociálnu službu alebo jej poskytovanie nemôže človeka oberať o jeho dôstojnosť, práva, slobody a prirodzené vzťahy, ale naopak, poskytovanie sociálnych služieb má napomôcť k ich reálnemu napĺňaniu.


Zamestnanci
Organizácia podporuje rozvoj spôsobilosti a kompetentnosti zamestnancov na dosiahnutie vysokej úrovne kvality práce. Zároveň je naši cieľom chrániť zdravie zamestnancov a prevenciou predchádzať úrazom a chorobám.


Trendy
Úlohou organizácie do budúcnosti je aktívne reagovať na potreby komunity a smerovať k prepojeniu systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti do systému dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti.


Zlepšovanie
Riadenie organizácie založiť na procesnom prístupe k poskytovaniu služieb. Neustále zlepšovať výkonnosť a efektívnosť systému manažérstva kvality. Jedným zo zdrojov je používanie riadenia rizík a zmierňovanie ich dopadov na kvalitu poskytovania služieb.

V Považskej Bystrici 01.02.2022

Mgr. Zuzana Bartovičová
riaditeľka CSS-LÚČ

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31