Ekonomické oprávnené náklady

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov CSS-LÚČ zverejňuje priemerne ekonomické oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu.