Podávanie podnetov

Podávanie podnetov

Smernica č. 4/2023 Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja účinná od 01.09.2023.

 

Zodpovedná osoba

V TSK a OvZP TSK, t. j. aj v CSS – LÚČ , plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice č. 4/2023 „Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja“ hlavný kontrolór.

 

Spôsoby podávania podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu TSK:        Hlavný kontrolór

                                                                  K dolnej stanici 7282/20A

                                                                  911 01   Trenčín

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie:

„Do rúk hlavného kontrolóra - Neotvárať“