História zariadenia

HISTÓRIA

  • 1958 vznik zariadenia pre seniorov

  • 1990 sa domov dôchodcov transformoval na domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté ženy

  • 2001 sa domov sociálnych služieb koedukoval

  • 2012 premenovanie na Centrum sociálnych služieb-LÚČ a zmena druhu poskytovania sociálnej služby na špecializované zariadenie

  • do 31.07.2021 sídlilo CSS-LÚČ v obci Pruské (okr. Ilava) v priestoroch pamiatkovo chránenej budovy františkánskeho kláštora zo 17. storočia na základe nájomnej zmluvy s Rehoľou menších bratov - Františkánov, Provincia Najsvätejšieho Spasiteľa Bratislava

  • keďže išlo o pamiatku, nebolo možné realizovať potrebné rekonštrukcie a dňom 01.08.2021 došlo k zmene sídla


SÚČASNOSŤ

  • 01.08.2021 zmenilo zariadenie svoje sídlo, je situované v budove Liečebne dlhodobo chorých NsP Považská Bystrica

  • nájomná zmluva je uzatvorená  na obdobie od 01.08.2021 do 31.07.2026

  • CSS-LÚČ je najmenším zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, jeho kapacita je 26 miest