Žiadosti a podania

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode Trenčianskeho kraja podáva na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu s potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo výpismi zo zdravotnej dokumentácie nie staršími ako šesť mesiacov. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti nájdete nižšie, prípadne si ho môžete prevziať osobne na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo v zariadeniach sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytujú zamestnanci oddelenia sociálnej pomoci TSK (tel.č.: 032/655 55 61, 032/655 55 67 a 032/655 55 69). Poradenstvo môže byť poskytnuté aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení podporovaného bývania a v špecializovanom zariadení (kompetencia vyšších územných celkov) je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Upozornenie:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom alebo jej zákonný zástupca. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, ktorá bude v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu ustanovená opatrovníkom v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je možné doručiť osobne alebo poštou na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja - oddelenie sociálnej pomoci, kde bude občanovi v prípade potreby poskytnuté základné sociálne poradenstvo o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb a ďalšie potrebné informácie. Základné sociálne poradenstvo môže byť občanovi poskytnuté aj na tel. č.: 032/655 55 68, 032/655 55 63.

Ďalšou možnosťou je doručenie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo do vybraného zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Neoddeliteľnou prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s úradne overeným podpisom,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac.

V prípade, ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bez posúdenia jeho odkázanosti na sociálnu službu, požiada priamo poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie sociálnej služby (sociálna služba sa bude poskytovať bez finančnej podpory z verejných prostriedkov). V tomto prípade si bude občan hradiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov tohto zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa mu bude služba poskytovať.

 

Upozornenie:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Podľa § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.