Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia  rozvíjaním a výcvikom zručnosti a aktivizovaním schopností klienta podporuje jeho samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť.

Sociálnou rehabilitáciou sa posilňujú návyky pri sebaobsluhe, pre starostlivosť o domácnosť a pri základných sociálnych činnostiach. Pozornosti sa tešia tréningy pamäti - pamäťové cvičenia, ale aj činnosti zamerané na  udržiavanie fyzického zdravia - telocvičňa,  hranie futbalu, prechádzky.

V oblasti rozvoja  sociálnych vzťahov sa dôraz kladie na  sociálne skúsenosti, zručnosti, komunikáciu - udržiavanie kontaktov s rodinou a blízkymi, postupné začleňovanie do komunity, posilňovanie citových väzieb.         

Významné miesto má vedenie klienta k schopnosti sebaobhajovania - obhajovanie vlastných záujmov, postupov, prianí, potrieb, požiadaviek - učenie sa samostatne rozhodnúť a mať možnosť slobodnej voľby.