ISO 9001

Centrum sociálnych služieb – LÚČ participovalo na projekte Trenčianskeho samosprávneho kraja “Lepší Trenčiansky kraj“ – implementácia systému podľa STN EN ISO 9001:2016 v ZSS.

Cieľom projektu bolo implementovať Štandardy kvality v zmysle zákona č.448/2008 v znení neskorších predpisov do požiadaviek normy ISO 9001 a takto zvýšiť povedomie o kvalite poskytovaných sociálnych služieb.

Prínosom implementácie systému manažérstva kvality v našej organizácii je zmena v prístupe zamestnancov k riadeniu procesov organizácie, k navrhovaniu ich zlepšení či v nastavovaní cieľov, čo sa postupne odzrkadľuje vo forme zvýšenia efektivity riadenia, skvalitnenia poskytovaných služieb či zlepšenia pôsobenia organizácie vo vzťahu k verejnosti.

Zefektívnili sme interné procesy, zaviedol sa komplexný systém riadenia dokumentácie a interné audity, ktoré prispievajú k odhaľovaniu oblastí, v ktorých je možné systém manažérstva kvality a procesy organizácie neustále zlepšovať.

CSS - LÚČ v roku 2023 úspešne získalo certifikát od externej certifikačnej spoločnosti, ktorý je zrkadlom kvality organizácie a jeho udržanie je zároveň motiváciou pre udržiavanie a zlepšovanie systému v organizácii.