Pracovná terapia

Pracovná terapia je definovaná v zákone č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách  ako odborný úkon, ktorého cieľom je získať pracovné návyky a zručnosti človeka pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením.

V rámci pracovnej terapie  v CSS-LÚČ sa rozvíjajú a upevňujú sebaobslužné návyky a rozvíjajú a upevňujú pracovné zručnosti.

Zameranie pracovných činností zahŕňa práce zamerané na skrášľovanie vonkajšieho prostredia -  starostlivosť o  kvety, úprava altánku, kvety v kvetináčoch v areáli, kvetinová výsadba a starostlivosť o hroby zosnulých klientov, zber prírodných materiálov, hrabanie pokosenej trávy a lístia, odhŕňanie snehu.

Práce zamerané na skrášľovanie vnútorného prostredia – príležitostná výzdoba,  práca s prírodninami – ikebany, výrobky z ruličiek papiera.

Drobné pomocné práce, upratovanie a starostlivosť o čistotu spoločných priestorov pracovnej rehabilitácie, jedálne.