Naše služby

Informácie o poskytovanej sociálnej službe

Centrum sociálnych služieb-LÚČ

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie.

Forma sociálnej služby: pobytová celoročná.

Rozsah poskytovania sociálnej služby: na určitý a neurčitý čas.

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby (ďalej aj „klientov“): plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä:

- iná nešpecifikovaná duševná porucha,

- iná telesná a neurologická porucha.