O nás

Centrum sociálnych služieb - LÚČ, je špecializované zariadenie určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä:

-iná nešpecifikovaná duševná porucha,

-iná telesná a neurologická porucha.

Predmet činnosti a odborné zameranie CSS-LÚČ: 

- poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- poskytuje sociálne poradenstvo,

- poskytuje sociálnu rehabilitáciu,

- poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť,

- poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách,

- poskytuje celodenné stravovanie,

- poskytuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

- poskytuje osobné vybavenie, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám,

- utvára  podmienky na úschovu cenných vecí,

- zabezpečuje pracovnú terapiu,

- zabezpečuje záujmovú činnosť.