Politika kvality

POLITIKA KVALITY

Centra sociálnych služieb – LÚČ

Poslaním Centra sociálnych služieb - LÚČ je poskytovať starostlivosť plnoletým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä iná nešpecifikovaná duševná porucha a iná telesná a neurologická porucha.

Víziou  našej organizácie je vytvoriť bezpečné a harmonické prostredie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby. Vychádzame z princípu, že záujem o sociálnu službu alebo jej poskytovanie nemôže človeka oberať o jeho dôstojnosť, práva, slobody a prirodzené vzťahy, ale naopak, poskytovanie sociálnych služieb má napomôcť k ich reálnemu napĺňaniu.

Pre naplnenie strategickej vízie, poslania, hodnôt, cieľov a na zabezpečenie vnútorného systému kvality poskytovaných sociálnych služieb prijímateľom sociálnej služby prijalo vedenie organizácie nasledovné zásady politiky kvality:

  • Kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v CSS-LÚČ stavať na plnení štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
  • Pri plnení podmienok štandardov kvality v sociálnych službách dbať na etický rozmer a ich zosúlaďovanie s potrebami prijímateľov sociálnej služby.
  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami, sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a implementovať ich na podmienky organizácie.
  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnych služieb a tie v súlade s ľudsko-právnym prístupom uspokojovať. Na poznaní a uspokojovaní potrieb prijímateľov sociálnych služieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci.                   
  • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb so zameraním na odborné a obslužné procesy.  
  • Vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
  • Zaisťovať ochranu života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby.
  • Vytvárať pracovné prostredie podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, partnerstvo, tímovú spoluprácu a podmienky motivujúce k neustálemu zlepšovaniu, osobnej angažovanosti a sústavnému odbornému vzdelávaniu zamestnancov na zabezpečenie zvyšovania ich odbornosti a vykonávania kvalitnej práce.
  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania rozvoja  zariadenia a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním adekvátnych opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality.

 

V Považskej Bystrici 01.06.2023

                                                          Mgr. Oľga Pagáčová                                                            riaditeľka CSS-LÚČ